POLITYKA PRYWATNOŚCI, POLITYKA PLIKÓW COOKIES, INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Katarzyna Gach, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Gach – Wirtualna Asystentka, ul. Garncarska 16/3, 31-115 Kraków, przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane „RODO”).

Polityka prywatności ma zastosowanie do użytkowników ( dalej jako: „Użytkownicy”) korzystających ze strony internetowej https://kasiagach.pl/ (dalej jako: „strona internetowa”).


 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Gach, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

Katarzyna Gach – Wirtualna
ul. Garncarska 16/3
31-115 Kraków
NIP: 6762422375

(dalej zwana „Administratorem” lub „Wirtualną Asystentką” )

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem w następujący sposób:

a) kierując korespondencję tradycyjną na adres ul. Garncarska 16/3, 31-115 Kraków lub
b) za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail kontakt@kasiagach.pl lub
c) poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej https://kasiagach.pl/.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, na którą może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój firmy. O wszelkich zmianach Administrator będzie Państwa informował w sposób widoczny i zrozumiały.


 1. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu:

 1. nawiązania kontaktu z Wirtualną Asystentką za pośrednictwem strony internetowej i umieszczonych na niej formularzy kontaktowych – na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Podanie przez Państwa bezpośrednio danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku odmowy (w zależności od rodzaju i celu, w którym dane te są przetwarzane) uniemożliwi to zawarcie umowy z Administratorem, a także może wpłynąć na zakres usług świadczonych na Państwa rzecz lub może uniemożliwić kontakt.

 1. zapewniania sprawnego funkcjonowania strony internetowej Wirtualnej Asystentki oraz dostosowania jej do potrzeb użytkowników poprzez prowadzenie analiz i statystyk zgodnie z uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Administrator przetwarza w szczególności następujące dane osobowe Użytkowników korzystających ze strony internetowej Wirtualnej Asystentki:

– imię i nazwisko,
– adres IP,
– adres e-mail.


 1. Prawa użytkownika

Posiadają Państwo prawo do:

a) dostępu do przetwarzanych danych osobowych;
b) sprostowania i uzupełnienia danych;
c) usunięcia danych osobowych w następujących przypadkach:

– gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
– nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania  danych osobowych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt. e) poniżej i brak jest uzasadnionej podstawy przetwarzania danych;
– gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

Administrator zastrzega, że nie będzie usuwał danych osobowych w zakresie w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne:

– do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
– do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego,
– do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


d) ograniczenia przetwarzania danych:

Mogą Państwo żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a brak jest sprzeciwu do usunięcia danych osobowych, przy jednoczesnym żądaniu ograniczenia ich wykorzystywania;


e) złożenia sprzeciwu:

W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie, tj. przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego lub realizacji umowy, mogą Państwo złożyć sprzeciw. Administrator zastrzega, że może nie uwzględnić sprzeciwu w przypadku, gdy wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w przypadku przetwarzania danych osobowych, na które wyrazili Państwo zgodę:

Administrator zastrzega, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


g) przenoszenia danych.

h) skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.<

Adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.

Państwa uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. od a) do g) mogą zostać wykonane poprzez skontaktowanie się z Administratorem w następujący sposób:


a) kierując korespondencję tradycyjną na adres ul. Garncarska 16/3, 31-115 Kraków lub
b) za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail kontakt@kasiagach.pl lub
c) poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej https://kasiagach.pl/

Administrator ma obowiązek poinformować Użytkownika o podjętych przez Administratora działaniach nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań.


 1. Udostępnienie danych osobowych

 

Odbiorcami Państwa danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz osobom współpracującym z Administratorem i pod jego kontrolą, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe bądź informatyczne, zapewniające usługi takie jak hosting, cloudcomputing, witrynom social media, a także Urzędowi Skarbowemu i innym organom władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wirtualna Asystentka powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– LH.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu,  ul. ks. Jakuba Wujka 7/26, 61-581 Poznań – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Z uwagi na to, że Wirtualna Asystentka korzysta z usług innych dostawców w zakresie wsparcia informatycznego oraz oprogramowania takich jak Google Docs, Canva, Adobe, Office, Affinity Publisher, Toggl, Asana, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren EOG. W takich przypadkach zapewniamy podobny stopień ochrony tych danych, poprzez zapewnienie przynajmniej jednego z poniższych środków ochrony:

– przekazanie danych osobowych do Państw uznanych przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatną ochronę danych osobowych,
– stosowanie klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, gwarantujących taką samą ochronę jak w Unii Europejskiej lub
podczas gdy korzystamy z dostawców usług mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych, możemy przekazać im dane w ramach Privacy Shield, co wymaga od nich zapewnienia  podobnej ochrony jak w ramach Unii Europejskiej.


 1. Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe przetwarzane są sposób adekwatny do celu przetwarzania w jakim zostały zebrane. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.
W przypadku wniesienia sprzeciwu dane przechowywane są do dnia jego zgłoszenia.


 1. Informacje o profilowaniu

Wirtualna Asystentka może przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z RODO. W takim przypadku celem działań firmy Wirtualnej Asystentki są cele marketingowe.


II. POLITYKA PLIKÓW COOKIES


 1. Strona internetowa https://kasiagach.pl/ zbiera informacje poprzez Cookies.

Cookies – są to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze poprzez wejście na stronę internetową i korzystanie z niej. Ich użycie pomaga usprawnić działanie strony internetowej oraz ma na celu zwiększenie jej wydajności.

Cookies nie pobierają jakichkolwiek informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze strony internetowej https://kasiagach.pl/ wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce korzystać z Cookies, prosimy o ich kontrolowanie lub konfigurację za pomocą przeglądarki lub ich usuwanie. Informacje w zakresie usuwania i zarządzania Cookies można znaleźć m.in. na stronie https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies lub w ustawieniach przeglądarek internetowych.
 3. Cookies są wykorzystywane na stronie internetowej w celu:

a) dostosowania zawartości i treści strony internetowej  do preferencji Użytkownika,
b) procesów optymalizacyjnych korzystania ze strony internetowej,
c) rozpoznawania urządzenia Użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej,
d) gromadzenia danych statystycznych w celu poprawy i ulepszania strony internetowej,

W ramach strony internetowej stosowane są dwa główne rodzaje Cookies:

a) sesyjne – plik tymczasowe działające do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki,
b) stałe – pliki przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub okres określony przez parametry Cookies.

Wirtualna Asystentka informuje jednocześnie, że wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu Cookies na stronie internetowej może mieć wpływ na niektóre usługi i prawidłowe działanie strony internetowej.


III. INFORMACJE DOTYCZĄCE SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH


Wirtualna Asystentka posiada profile w serwisach społecznościowych:

– Facebook – https://www.facebook.com/KasiaGachWA
– Instagram –
https://www.instagram.com/kasiagach.wa/
– Linkedin –
https://www.linkedin.com/in/katarzyna-gach-a57b66200/?originalSubdomain=pl

W związku z prowadzeniem profili społecznościowych, Wirtualna Asystentka ma dostęp do danych osobowych Użytkowników, którzy lubią lub obserwują profile społecznościowe Wirtualnej Asystentki oraz wchodzą z nią w interakcję za pośrednictwem tych profili poprzez pozostawianie komentarzy, wysyłanie wiadomości czy jakiekolwiek inne formy przewidziane w ramach danego serwisu społecznościowego.

Zakres dostępu do danych osobowych zdeterminowany jest przez funkcje dostępne w ramach poszczególnych serwisów społecznościowych. Dostęp dotyczy wyłącznie danych, które Państwo zdecydowali się upublicznić w ramach swojego konta.

Danych osobowych, o której mowa powyżej, Wirtualna Asystentka nie kopiuje do jakichkolwiek baz, a jedynie korzysta z funkcji dostępnych w ramach danego serwisu społecznościowego.

Kontakt z Wirtualną Asystentką za pośrednictwem profilu społecznościowego jest Państwa własną decyzją.  Administrator zachęca, by w sprawach związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, kontaktować się z wykorzystaniem e-mailowego kanału komunikacji. Wirtualna Asystentka nie ponosi odpowiedzialności za operacje na danych osobowych podejmowane przez administratorów serwisów społecznościowych, którzy są jednocześnie niezależnymi od niej administratorami Państwa danych osobowych.